Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.

 

Efteråret 2019 - brandhane eftersyn: Der foretages vintereftersyn af brandhanerne i kommunen. Arbejdet varetages af Beredskabet for Greve Kommune. Der kan i forbindelse med eftersynet forekomme misfarvet vand, da der kan løsrives okker. Hvis det sker, må man ikke vaske tøj før vandet er rent. Husk derfor at kontrollere vandet i hanerne inden vaskemaskinen sættes i gang. Arbejdet foregår frem til medio december. Vandet er ikke sundhedsskadeligt.

 

 

Hårdt vand: Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 

 

Resultat af prøve for Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Vi har modtaget resultaterne af prøver for stoffet Chlorothalonil-amidsulfonsyre. Resultaterne viser, at stoffet IKKE findes i vandet fra Greve vandværk. 

Prøveresultaterne fra de to vandværker kan ses her:

Vandværk Nord - klik her

Vandværk Syd - klik her

I Danmark har vi gennem en årrække benyttet os af en særlig ”miljøgaranti”, som giver et EU-land lov til at afvige fra en harmonisering af miljølovgivningen i EU. Det betyder, at vi har strengere krav til brugen af bestemte pesticider i landbruget og i de danske haver. Den danske lovgivning accepterer ikke uden gode grunde brug af videregående vandbehandling, f.eks. klor, som man ser det i øvrige lande, hvor rensning af drikkevandet er nødvendig for at kunne kalde det forbrugsvand og i bedste fald drikkevand.

Det er ikke uden grund, at der er meget fokus på pesticider mv., og vi må derfor forvente, at der fremover vil komme endnu flere krav til screening af drikkevandet. Ultimo april 2019 pålagde miljøministeren alle vandværker at teste for pesticidnedbrydningsprodukt (chlorathalonit-amidsulfonsyre). Det har i perioden 1982-2000 været godkendt som svampemiddel ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porer, solbær og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthuse. Stoffet har derudover været anvendt i træmaling og bundmaling. 

Greve Vandværk bestilte straks prøverne. Resultaterne kan ses ovenfor. Informationen fra den mulige forurenings hændelse den 21-22. februar 2019:

Ingen forurening - kogeanbefalingen ophæves

Vi har nu modtaget de endelige resultater af de foretagne kontrolprøver. Prøverne bekræfter de foreløbige resultater, nemlig at der ikke er eller på noget tidspunkt har været en mikrobiologisk forurening. Greve Kommune har derfor meddelt os, at kogeanbefalingen ophæves øjeblikkeligt.

Kogeanbefalingen i går blev sat i værk, da målinger af vandet viste for høje værdier af coliforme bakterier. Der blev derfor foretaget nye omfattende kontrolmålinger af vandet, både på Vandværket, ude i ledningsnettet og hos forbrugere i de yderste områder af ledningsnettet. Alle disse målinger viser, at vandet er rent.

SMS-tjeneste:

Greve Vandværk har udsendt sms til vores vandaftagere, der er berørt af hændelsen. Vores sms-system er knyttet op til vores opkrævningssystem, hvor adresser mv. fremgår.

Er du vandaftagere hos Greve Vandværk og endnu ikke tilmeldt sms-tjenesten, kan det ske her på hjemmesiden via dette link

Greve Vandværk leverer alt vandet til Karlslunde Strands Vandværk og Karlslunde Bys Vandværk. Vi har ikke tilsvarende oplysninger på vandaftagere i disse områder, hvorfor orienteringen til disse vandaftagere skal ske gennem de pågældende vandværker.

 

Sidste nyt om mulig forurening med coliforme bakterier - gælder kun Karlslunde området:

Vi har torsdag kl. 18.30 modtaget de foreløbige resultater af de foretagne kontrolprøver. Prøverne viser meget fine resultater. Der er således intet, der tyder på en mikrobiologisk forurening.

Greve kommunes kogeanbefaling fastholdes, indtil de endelige prøveresultater foreligger – sandsynligvis fredag aften.

 

  

Mulig forurening med coliforme bakterier - gælder kun Karlslunde området:

Greve Kommune har pålagt os at anbefale, at vand til drikkeformål koges.

I forbindelse med den almindelige lovpligtige prøveudtagning viste en enkelt prøve på Vandværk Syd (Karlslunde), at værdien af coliforme bakterier var højere end den tilladte værdi.  Greve Vandværk har efterfølgende fået foretaget de fornødne kontrolprøvetagninger.

Alle kontrolprøver viste værdier under det tilladte, bortset fra en enkelt prøve. Denne prøve er ved en fejl, taget fra en nedlagt prøvehane, der har været ude af drift længe.

For en sikkerheds skyld udtages i dag den 21. februar 2019 nye kontrolprøver. Samtidig har vi stoppet levering af vand fra Karlslunde og overgået til vand fra HOFOR.

Så snart de nye prøveresultater foreligger, vil vi orientere her på hjemmesiden.

Vandværk Syd forsyner området syd for Mosede Landevej, Industrien ved Greve Main og hele Karlslunde Strands Vandværk. Den øvrige del af kommunen får vand fra Vandværk Nord og er derfor ikke omfattet af ovenstående.

Hvad er coliforme bakterier:

Coliforme bakterier er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af bakterier, som primært er knyttet til vandige miljøer. Coliforme bakterier er almindelig forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. 

 

                             

 


Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 


Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.