Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Overgang til målerbrønde Minimer

 

Gradvis overgang til målerbrønde:
Vandværket har besluttet gradvis at etablere målerbrønde i stedet for stophaner. Dette arbejde vil foregå over de næste 10-12 år. Fordelene er de fremtidige besparelser på omkostninger til udskiftning af stophaner, der konstateres utætte eller ikke fungerer. Samtidig kan fremtidige målerskift foregå mere effektivt, da det ikke bliver nødvendigt at aftale med husejerne om adgang til huset, for at skifte måleren. Ved Vandværkets renoveringsarbejde udskiftes stophanen med en målerbrønd, som leveres, monteres og betales af Vandværket. Vandværket sørger for retablering til samme stand som inden placering af målerbrønden. Vi henstiller venligst til ikke at fotografere vores personale under udførelsen af deres gravearbejde, med mindre man har aftalt det med graveaktørerne på stedet.

 

Ved eksisterende byggerier med stophane, hvor skødehaver ønsker en målerbrønd etableret, og ved nybyggeri leveres og betales målerbrønden af Vandværket. Montering og retablering skal skødehaver sørge for.

Ejerskab, drift og vedligeholdelse overgår efter etablering til skødehaver. Skødehaver får en ulempe ved at skulle aflæse måleren i brønden, men får samtidig mulighed for at opdage en lækage på jordledningen, som skødehaver har ansvaret for. Der skal her gentages opfordringen til at få udskiftet gamle jernledninger til huset til plastrør, således at vandspild ved lækage minimeres.

 

Målerbrønden placeres umiddelbart indenfor skel til afløser for stophanen og tilsluttes til den eksisterende jordledning. Derfor skal målerbrønden placeres der, hvor den eksisterende jordledning er. Målerbrønden er en del af forbrugerens vandinstallation og henlægger for grundejerens regning og risiko.

 

Vandværket skal til en hver tid have uhindret adgang til vandmåleren i brønden. Låget til brønden skal derfor være synligt.  Anvisning til placering af målerbrønden er skitseret nedenfor. Grundejer er ansvarlig for, at målerbrønden til enhver tid opfylder anvisningens krav. I modsat fald udbedrer Vandværket for grundejers regning.

  

Mange vandværker har i mange år haft gode erfaringer med at overgå til målerbrønde.

Skitse målerbrønds placering:

 


Copyright Rambøll Danmark A/S