Log ind   |  
Kontakt Vandværket Minimer
Greve Vandværk A.m.b.a. 
Håndværkerbyen 1 
2670 Greve  Tlf. :  43 90 81 00
Mail: gv
@grevevand.dk

 

 

 

Døgnvagt: Minimer

Vandværkets vagt kan kaldes hele døgnet rundt på tlf. 43 90 81 00, ved ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Velkommen til Greve Vandværk Minimer

Greve Vandværk A.m.b.a. er en privat almen vandforsyning. Vandværket er stiftet den 3. juni 1934.

 

Rødt vand i Hundige området:

Efter branden på Tjørnelyskolen, kan der forekomme rødt vand i Hundige området. Dette skyldes, at der er brugt vand til brandslukningen og vandstrømmen er blevet vendt. Derved løsnes okker i vandrørene. Vandet er ikke sundhedsskadeligt, men det anbefales at vente med tøjvask.  

 

Informationen fra den mulige forurenings hændelse den 21-22. februar 2019:

Ingen forurening - kogeanbefalingen ophæves

Vi har nu modtaget de endelige resultater af de foretagne kontrolprøver. Prøverne bekræfter de foreløbige resultater, nemlig at der ikke er eller på noget tidspunkt har været en mikrobiologisk forurening. Greve Kommune har derfor meddelt os, at kogeanbefalingen ophæves øjeblikkeligt.

Kogeanbefalingen i går blev sat i værk, da målinger af vandet viste for høje værdier af coliforme bakterier. Der blev derfor foretaget nye omfattende kontrolmålinger af vandet, både på Vandværket, ude i ledningsnettet og hos forbrugere i de yderste områder af ledningsnettet. Alle disse målinger viser, at vandet er rent.

SMS-tjeneste:

Greve Vandværk har udsendt sms til vores vandaftagere, der er berørt af hændelsen. Vores sms-system er knyttet op til vores opkrævningssystem, hvor adresser mv. fremgår.

Er du vandaftagere hos Greve Vandværk og endnu ikke tilmeldt sms-tjenesten, kan det ske her på hjemmesiden via dette link

Greve Vandværk leverer alt vandet til Karlslunde Strands Vandværk og Karlslunde Bys Vandværk. Vi har ikke tilsvarende oplysninger på vandaftagere i disse områder, hvorfor orienteringen til disse vandaftagere skal ske gennem de pågældende vandværker.

 

 

Sidste nyt om mulig forurening med coliforme bakterier - gælder kun Karlslunde området:

Vi har torsdag kl. 18.30 modtaget de foreløbige resultater af de foretagne kontrolprøver. Prøverne viser meget fine resultater. Der er således intet, der tyder på en mikrobiologisk forurening.

Greve kommunes kogeanbefaling fastholdes, indtil de endelige prøveresultater foreligger – sandsynligvis fredag aften.

 

  

Mulig forurening med coliforme bakterier - gælder kun Karlslunde området:

Greve Kommune har pålagt os at anbefale, at vand til drikkeformål koges.

I forbindelse med den almindelige lovpligtige prøveudtagning viste en enkelt prøve på Vandværk Syd (Karlslunde), at værdien af coliforme bakterier var højere end den tilladte værdi.  Greve Vandværk har efterfølgende fået foretaget de fornødne kontrolprøvetagninger.

Alle kontrolprøver viste værdier under det tilladte, bortset fra en enkelt prøve. Denne prøve er ved en fejl, taget fra en nedlagt prøvehane, der har været ude af drift længe.

For en sikkerheds skyld udtages i dag den 21. februar 2019 nye kontrolprøver. Samtidig har vi stoppet levering af vand fra Karlslunde og overgået til vand fra HOFOR.

Så snart de nye prøveresultater foreligger, vil vi orientere her på hjemmesiden.

Vandværk Syd forsyner området syd for Mosede Landevej, Industrien ved Greve Main og hele Karlslunde Strands Vandværk. Den øvrige del af kommunen får vand fra Vandværk Nord og er derfor ikke omfattet af ovenstående.

Hvad er coliforme bakterier:

Coliforme bakterier er en fællesbetegnelse for en meget stor gruppe af bakterier, som primært er knyttet til vandige miljøer. Coliforme bakterier er almindelig forekommende i jord, vand og rådnende plantedele. 

 

Hårdt vand:

Vandværkets vand er godt vand, der opfylder alle de fastsatte kvalitetskrav. Vort vand må betegnes som hårdt vand, idet det har en hårdhedsgrad på 20-22 ºdH. Årsagen til at vandet er hårdt skyldes, at vores grundvand indeholder meget kalk, fordi undergrunden hovedsagelig består af kalk og kridt, og det er fra disse lag, vi henter drikkevandet. Hårdhedsgraden anvendes ved indstilling af vaske- og opvaskemaskiner. 


                             

 

Ledningsbrud Minimer

Såfremt der konstateres brud / vandopsivning fra forsyningsledninger, stophaner m.v., bedes henvendelse rettet til Vandværket på telefon: 43 90 81 00, således at vandspild på veje, stier, bygninger, haver m.v. kan undgås. 

Ved brud på ledningsnettet søges skader udbedret hurtigst muligt, idet udbedring dog normalt ikke foretages i nattetimerne. Vandværket søger i muligt omfang at orientere berørte forbrugere, inden der eventuelt lukkes for vandtilførslen. NB: Vandværkets døgnvagt modtager meget gerne henvendelser om ledningsbrud eller lignende forhold, der ikke kan udsættes til den følgende arbejdsdag.
Copyright Rambøll Danmark A/S